Malon Bat_yam Pic1
< חזרה לפרוייקטים

מלון בת-ים

תוכנית רעיונית למבנה מלון על חופה של העיר בת-ים, התמה התכנונית, שאפה ליצר גמישות גאומטרית

תוך שמירה על חזית אורירית וטרנספרית (שקופה) ככל האפשר, עם מיעוט של עמודים ומחיצות בתוך המבנה.

הדבר הפך לאתגר ממשי, עקב דרוג המבנה