halperin_ben_yhuda149_ren3
< חזרה לפרוייקטים

הלפרין 10 – בן יהודה 149. תל אביב

תוספת למבנה קיים הוספת 5 יח' דיור .

בנוסף ל-13 יח' דיור קיימות . המבנה ממוקם ברח' בן יהודה מחוץ לאזור הכרזת העיר הלבנה ולפיכך מועמד              

 לקבל קומה נוספת מעבר ל-6.5 שהוצא עבורם היתר .